Znovuotevření mateřské školy

zpět

07. 05. 2020Provoz mateřské školy Kaštánek

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci jsem nucena přistoupit k následujícím opatřením.

Prosím o písemné vyjádření (do emailu), zda a kdy vaše dítě za těchto podmínek nastoupí.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ .

Veškeré plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.

 1. Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.00 do 16.30 hodin od pondělí 11. května 2020.


 1. Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.

 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.

 • Doprovázející osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ .

 • Před vstupem do MŠ bude dítě předáno pracovníkovi mateřské školy. Doprovázející osoby nebudou do budovy mateřské školy vpuštěny!!

 • Hned po vstupu do budovy MŠ si děti vydesinfikují ruce a bude jim změřena a zaznamenána tělesná teplota. Doprovázející osoba vyčká na informaci, že je vše v pořádku.

 • Během předávání dětí bude s největší pravděpodobností docházet k delším časovým prodlevám. Žádáme tedy doprovázející osoby dětí, aby počítaly s možným zdržením.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně bude dítě pracovníkem školy předáno do třídy, kde si důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem, poté si ruce vydesinfikuje.

 • Děti v prostorech mateřské škole roušky nosit nemusí.

 • Pracovníci MŠ budou vybaveni rouškami či štíty.

 • Děti budou mít s sebou do mateřské školy každý den batůžek, ve kterém si budou stabilně nosit v sáčku dvě čisté roušky – pro případnou potřebu. Dále budou v batůžku věci na převlečení, pyžamo atd.

 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.

 • Při vyzvedávání dětí z MŠ, Vám bude dítě předáno /dle počasí/ ze zahrady x ze třídy. Při odpoledním pobytu dětí na zahradě je doprovázejícím osobám na zahradu školy vstup zakázán. Dítě bude předáno pracovníkem mateřské školy u vstupu na zahradu.


3. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře. Do té doby nebude do školky přijato.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení najdete ve složce ke stažení (pravá horní lišta), můžete si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ .


4. Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).

 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.


5. Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.


6. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

    1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 

    1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 

    1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 

    1. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 

    1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 

    1. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 

    1. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 

    1. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


7. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše,

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

V Teplicích dne 6.5.2020 Mgr. Martina Janotková